تاریخ درج خبر: 1398/07/01

برگزاری مجمع عمومی حزب اراده ملت دفتر اردبیل/علی نظری شیخ احمد دبیر شد

کد خبر: 2231

دومین مجمع عمومی حامای اردبیل تشکیل شد.

 

به گزارش حامانیوز دومین مجمع عمومی حامای اردبیل با حضور  اعضا این حزب برگزار شد.
و آقایان:

۱- علی نظری شیخ احمد
۲- محمد عزیزی
۳- طاهر براتچیان
۴- یاور گنجی 
۵- علی حمیدی
۶- محمدامین خدایی
۷- رحیم فرهادی

به عنوان اعضای اصلی هیات اجرایی شهرستان اردبیل انتخاب شدند.

علی نظری شیخ احمد دبیر حامای اردبیل شد

بر اساس تصمیم هیات اجرایی حامای اردبیل علی نظری شیخ احمد بعنوان دبیر و محمدعزیزی به عنوان قائم مقام حامای اردبیل انتخاب شدند.
همچنین علی حمیدی به عنوان مسئول کمیته سیاسی و انتخابات، طاهر براتچیان به عنوان مسئول کمیته مباحث بنیادی، یاور گنجی به عنوان مسئول کمیته مالی و پشتیبانی، محمد امین خدایی به عنوان مسئول کمیته تشکیلات و رحیم فرهادی به عنوان مسئول کمیته اجرایی انتخاب شدند.