درباره حاما
درباره حاما

 

حزب اراده ملت ایران

هسته اولیه تشکلی که با نام ”حزب اراده ملت ایران” وارد عرصه سیاسی شده است، ریشه در جنبش دانشجویی اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ دارد با اتمام جنگ تحمیلی کشور وارد دوره جدیدی شد که پرسش های فراوانی را به همراه خود داشت. شروع و تداوم فعالیت های این جمع نیز معطوف به این پرسش بود که چرا حرکت های اصلاح طلبانه در کشور ایران به نتیجه مطلوب نرسیدند؟

بدین ترتیب این سیر تاریخی در بستر مبانی نظری کادر اولیه حزب شکل گرفت. در واقع مطالعات و تحقیقات پیرامون ابعاد مختلف توسعه نیافتگی در ایران، این پاسخ را پیش روی بانیان حزب گذاشت که این مجموعه رفتارهای جمعی و مناسبات میان مردم و دولت در همه ی حوزه های زیست جمعی از خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی تا نظام سیاسی، دارای اشکالات عدیده ای است که نبود فرهنگ کار جمعی، علت اساسی به نتیجه نرسیدن جنبش های ترقی خواهانه در یکصد سال گذشته می باشد. البته سیطره ی مطلق نگری در ایستارها و باورهای حاکم بر جامعه، هر چند محصول نبود فرهنگ کار جمعی می باشد، مزید بر علت نیز شده است.

لذا با هدف گسترش و نهادینه کردن فرهنگ کار جمعی از درون حزب به سطح جامعه، این مجموعه قالب حزب گرفته است. اهداف و راه کار های پیشنهادی حزب جهت اداره ی امور جامعه و ارتقا سطح کمی و کیفی زندگی شهروندان در اساس نامه و مرامنامه آن آمده است. از نظر این حزب، عبور کم هزینه از دوره ی گذار، اصلاحات تدریجی و تعمیق مولفه های توسعه یافتگی به عنوان پیش درآمد توسعه اقتصادی می باشد، چرا که بدون مشارکت نهادینه و مدیریت شده از سوی جریان های فکری و سیاسی، توسعه اقتصادی فراهم نخواهد شد. به باور این حزب، حرکت به سمت توسعه، محصول طبیعی تکامل اجتماعی هر جامعه می باشد و وظیفه اصلی نخبگان سیاسی - اجتماعی و نهاد های مدنی، کم کردن هزینه های اصلاحات و استفاده بهینه از فرصت هایی است که به سرعت زمان از دست می روند.

حزب اراده ملت ایران (حاما)، همه احزاب سیاسی و سایر نهاد های مدنی کشور را اندوخته های ملی دانسته و به دنبال آن است که از تجارب همه آن ها به نحو شایسته ای استفاده کند تا از تکرار تجربه هایی که ملت هزینه های کسب آن ها را پرداخته اند، تا حد امکان و توان خود، پیش گیری نماید و به جای شروع از نقطه صفر، در استمرار حرکت های به سمت توسعه قدم بردارد.

حاما،به توسعه همه جانبه و پایدار، فضای باز سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی معتقد بوده و وظیفه خود را کمک به تحقق و تعمیق این فرآیند تاریخی و کم کردن هزینه های پیش روی توسعه از دوش ملت می داند و بر این باور است که همه گروه های فکری جامعه در کنار هم و در رقابتی مسالمت آمیز می توانند توسعه و پیشرفت کشور را فراهم نمایند.

از نظر این حزب، آزادی، امنیت، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون خواسته های مشترک چهار نسل گذشته می باشد که از انقلاب مشروطه آغاز و در نهضت ملی کردن صنعت نفت، انقلاب اسلامی ۵۷ و جنبش جامعه ی مدنی در ۲خرداد ۷۶ به شکل های متفاوتی تکرار شده است. حاما معتقد است نسلی که جنبش دوم خرداد را آفریده، بخاطر ویژگی های برجسته ای که دارد، با اتکا به تجربه ی پیشنیان خود، قادر است به بدبیاری تاریخی این ملک و ملت پایان دهد. این نسل، که اکثر بانیان و اعضای حزب اراده ملت ایران را تشکیل میدهد، از حادثه ۱۷ شهریور ۵۷ و جنگ تحمیلی و کوران حوادث ۲۷ ساله ای بعد از انقلاب، تجربه فشرده ۲۰۰ ساله ای را در خود جای داده است و توانایی هدایت سالم جنبش اصلاح طلبی را دارد. اعتقاد حاما به توانایی های این نسل وقتی کامل می شود که انتقاد از عملکرد های خود در مجموعه رفتار ها در پالایش و نوسازی فکری در این نسل هویداست و فرهنگ کار جمعی نیز، در بین آن ها، به مراتب بیشتر از نسل های ما قبل می باشد.

حزب اراده ملت ایران، ضمن احترام به تمامی شخصیت ها و جریان های سیاسی و اجتماعی گذشته و موجود، به مثابه فرزند خلف پیشینیان مصلح این مرز و بوم، به همه ی نسل های گذشته به دیده احترام می نگرد و امیدوار است در کنار سایر احزاب و گروه های سیاسی- که ملزومات یک جامعه توسعه یافته اند- بتواند در فضایی آرام و به دور از تنش و حاکم کردن عقلانیت در رفتار های خود در جهت توسعه و آبادانی کشور گام بردارد تا باری از دوش ملت کم کند. هر چند تا رسیدن  به ایرانی آباد و آزاد و سربلند راهی طولانی و طاقت فرسا در پیش است، اما به اعتقاد این حزب، خدا سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خود آن ملت بخواهند و بدیهی است که در صورت رفع موانع توسعه با توجه به ظرفیت های عظیم انسانی، منابع و موقعیت های استراتژیک  ایران، پیشرفت  و ترقی میهن عزیزمان به صورت جهشی و عمودی خواهد بود.

 


اخبار برگزیده