کمیته ها
کمیته ها

 

کمیته های حزبی

در تشکیلات فعلی حزب اراده ملت ایران 9 کمیته وجود دارد. از بین این کمیته ها 5 کمیته حالت پایه را دارند و باید در تمام شعب و دفاتر نیز مشابه آنها وجود داشته باشد. دو کمیته فقط در مرکز مستقر هستند و مشابه شهرستانی ندارند. و دو کمیته نیز حالت ترجیحی دارند و شعب و دفاتر بسته به توان خویش میتوانند این دو کمیته را ایجاد کنند.

  1. کمیته تشکیلات: پایه
  2. کمیته اقشار و اصناف: پایه
  3. کمیته انتخابات: پایه
  4. کمیته مالی و پشتیبانی: پایه
  5. کمیته آموزش، پژوهش و نشر: پایه
  6. کمیته امور شعب: مرکزی
  7. کمیته مباحث بنیادی: مرکزی
  8. کمیته فرهنگی: ترجیحی
  9. کمیته زنان: ترجیحی

 


اخبار برگزیده