شاخه جوانان
شاخه جوانان

 

اعضا شورای مرکزی شاخه جوانان حزب

(دوره دوم از بهمن 1396 تا ...)

 

  • پهنه مرکزی: فرهود گلمرادی (اصلی) / محمدمهدی تقی لو
  • پهنه غرب و جنوب غرب: علی نیکخواه (اصلی) / مجتبی حسینی خواه / حمیدرضا قائدی
  • پهنه جنوب و جنوب شرق: علیرضا بمانی نژاد (اصلی) / علی زیلوچی
  • پهنه شمال و شمال غرب: علی دوست محمدی (اصلی) / امین خدائی
  • پهنه شرق و شمال شرق: فهیمه رحمانی راد ( اصلی) / علی کلاسنگیانی

رییس شاخه: فرهود گلمرادی

قائم مقام شاخه: علی دوست محمدی


اخبار برگزیده