شعب استانی
شعب استانی

 

شعب استانی حاما

با توجه به نظام نامه حزب اراده ملت ایران شعب استانی حزب فقط در صورتی شکل میگیرند که بیش از یک چهارم شهرستان های آن استان دارای دفتر شهرستانی شده باشند و ایشان طی یک انتخابات مسوول استان را از بین خویش برگزیده باشند. بدین ترتیب حزب در حال حاضر فقط در سه استان دارای شعبه رسمی استانی است. این شعب عبارتند از:

  1. استان همدان
  2. استان فارس
  3. استان قم

در سایر استانهای حزب مسوول شهرستان مرکزی استان، نقش نمایندگی استانی حزب را ایفا میکند.