دفاتر شهرستانی
دفاتر شهرستانی

 

دفاتر شهرستانی حاما

حزب اراده ملت ایران در تمام استان های کشور دارای عضو است و تا پایان سال 1396 در بیش از 100 شهرستان کشور عضو گرفته است. طبقه بندی وضعیت شهرستان های حزب به صورت زیر است:

 1. حالت اول: دفتر رسمی شهرستان و دبیر منتخب مجمع عمومی شهرستان
 2. حالت دوم: دفتر رسمی شهرستان با هیات رئیسه موقت و دبیر موقت
 3. حالت سوم: دفتر شهرستان با دبیر موقت (نمایندگی)
 4. حالت چهارم: دفتر شهرستان با عضو رابط

در حال حاضر حزب در شهرستان های زیر مجمع عمومی برگزار کرده است و دبیر منتخب مجمع عمومی دارد (حالت اول):

 1. همدان*
 2. زنجان*
 3. قم*
 4. سمنان*
 5. مشهد*
 6. اردبیل*
 7. مرودشت
 8. شهرکرد*
 9. یاسوج*
 10. اسداباد
 11. نهاوند
 12. آزادشهر
 13. کرج*
 14. کرمانشاه*
 15. تهران*
 16. گرگان*

 


اخبار برگزیده