دفتر سیاسی
دفتر سیاسی

 

دفتر سیاسی

دفتر سیاسی جمعی از ارشدترین اعضا حزب است که توسط شورای مرکزی حزب انتخاب میگردند و مواضع حزب در رابطه با موضوعات مختلف را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهند و به شورای مرکزی و هیات اجرائی پیشنهاد میکنند. شورای مزکزی حزب یک نفر از ایشان را بعنوان رییس دفتر سیاسی منصوب میکند. دفتر سیاسی لازم است که به صورت ماهانه تشکیل گردد.

  1. رصد شرایط سیاسی داخل و خارج کشور
  2. ارائه تحلیل سیاسی از شرایط موجود
  3. تهیه و ارائه مواضع حزب نسبت به شرایط مختلف
  4. تهیه پیش نویس بیانیه های حزب

رییس دفتر سیاسی: اسماعیل مختاری


اخبار برگزیده