شورای مرکزی و بازرسی
شورای مرکزی و بازرسی

 

شورای مرکزی و هیات بازرسی (بعد از کنگره هشتم و نهم)

 1. احمد حکیمی پور (تهران)
 2. زهره رحیمی (همدان)
 3. افشین فرهانچی (همدان)
 4. رضا قاسم پور (زنجان)
 5. عباسعلی بهرامی وارسته (کرمانشاه)
 6. احمد تنوری (شیراز)
 7. محمدرضا روستائی (شیراز)
 8. شهرام آقایاری (تهران)
 9. علی شفائی هریس (تهران)
 10. محمد  مسیبی (کرج)
 11. بهزاد  نگهداری (کامیاران)
 12. محمدهادی  جامعی  (تهران)
 13. حمید  نصرپور (تهران)
 14. رحیم  حمزه (تهران)
 15. محمدجواد  کشاورزی (شیراز)
 16. اسماعیل  مختاری (تهران)
 17. مجید  محمدی (تهران)
 18. احد رسولی (کرج)
 19. شمس اله افرازی زاده (تهران)
 20. مجیدخلفی (زنجان)
 21. علی خلیلی پور دارستانی (سمنان)
 22. اسفندیار دهقان ناصرآبادی (مرودشت)
 23. ابوالفضل مشکینی (تهران)
 24. جواد زنجیرانی (قم)
 25. حمیدرضا درویش پور (خرم آباد)
 26. امان الله رحیمی (مرودشت)
 27. علی دوست محمدی (زنجان)
 28. اصغر تقی لو (قم)
 29. معصومه رضائی (زنجان)
 30. علی مهری (تهران)
 31. نبی الله معصومی (اسداباد)
 32. آرش کیانی (نهاوند)

هیات بازرسی:

 1. حمید خاورزمینی (همدان)
 2. حسین منصوری تاج (قم)
 3. جمال خضری (قزوین)
 4. فرشاد همایون (مرودشت)
 5. رضا احمدی صدر (بروجرد)

اخبار برگزیده