هیات اجرائی
هیات اجرائی

 

هیات اجرائی سال اول: (1396)

 1. دبیرکل: احمد حکیمی پور
 2. قائم مقام دبیرکل: علی شفایی
 3. سخنگو: -
 4. دبیر شورای مرکزی: افشین فرهانچی
 5. دبیر شورای اطلاع رسانی: محسن ابراهیمی
 6. مسئول دفتر سیاسی: افشین فرهانچی
 7. مسئول کمیته انتخابات: کمال مرادی
 8. مسئول کمیته امور شعب: محمد مسیبی
 9. مسئول کمیته تشکیلات: افشین فرهانچی
 10. مسئول کمیته فرهنگی: رضا قاسمپور
 11. مسئول کمیته آموزش، پژوهش و نشر: زهره رحیمی
 12. مسئول کمیته زنان: مرجان کاووسی – رابعه چیلان
 13. مسئول کمیته مالی و پشتیبانی: شهرام آقایاری
 14. مسئول کمیته اقشار و اصناف: محمد هادی جامعی
 15. مسئول کمیته مباحث بنیادی: رحیم حمزه

 

هیات اجرائی سال دوم: (1397)

 1. دبیرکل: احمد حکیمی پور
 2. قائم مقام دبیرکل: علی شفایی
 3. سخنگو: حمید نصرپور
 4. دبیر شورای مرکزی: افشین فرهانچی
 5. دبیر شورای اطلاع رسانی: پیام فیض
 6. مسئول دفتر سیاسی: اسماعیل مختاری
 7. مسئول کمیته انتخابات: احمد تنوری
 8. مسئول کمیته امور شعب: محمد مسیبی
 9. مسئول کمیته تشکیلات: افشین فرهانچی
 10. مسئول کمیته فرهنگی: رضا قاسمپور
 11. مسئول کمیته آموزش، پژوهش و نشر: محمدرضا روستائی
 12. مسئول کمیته اقشار و اصناف: زهره رحیمی
 13. مسئول کمیته مباحث بنیادی: رحیم حمزه
 14. سرپرست کمیته زنان: زهره رحیمی
 15. سرپرست کمیته مالی و پشتیبانی: شهرام آقایاری

اخبار برگزیده