هیات اجرائی
هیات اجرائی


هیات اجرائی سال اول: (1396)

    دبیرکل: احمد حکیمی پور
    قائم مقام دبیرکل: علی شفایی
    سخنگو: -
    دبیر شورای مرکزی: افشین فرهانچی
    دبیر شورای اطلاع رسانی: محسن ابراهیمی
    مسئول دفتر سیاسی: افشین فرهانچی
    مسئول کمیته انتخابات: کمال مرادی
    مسئول کمیته امور شعب: محمد مسیبی
    مسئول کمیته تشکیلات: افشین فرهانچی
    مسئول کمیته فرهنگی: رضا قاسمپور
    مسئول کمیته آموزش، پژوهش و نشر: زهره رحیمی
    مسئول کمیته زنان: مرجان کاووسی – رابعه چیلان
    مسئول کمیته مالی و پشتیبانی: شهرام آقایاری
    مسئول کمیته اقشار و اصناف: محمد هادی جامعی
    مسئول کمیته مباحث بنیادی: رحیم حمزه


هیات اجرائی سال دوم: (1397)

    دبیرکل: احمد حکیمی پور
    قائم مقام دبیرکل: علی شفایی
    سخنگو: حمید نصرپور
    دبیر شورای مرکزی: افشین فرهانچی
    دبیر شورای اطلاع رسانی: پیام فیض
    مسئول دفتر سیاسی: اسماعیل مختاری
    مسئول کمیته انتخابات: احمد تنوری
    مسئول کمیته امور شعب: محمد مسیبی
    مسئول کمیته تشکیلات: افشین فرهانچی
    مسئول کمیته فرهنگی: رضا قاسمپور
    مسئول کمیته آموزش، پژوهش و نشر: محمدرضا روستائی
    مسئول کمیته اقشار و اصناف: زهره رحیمی
    مسئول کمیته مباحث بنیادی: رحیم حمزه
    سرپرست کمیته زنان: زهره رحیمی
    سرپرست کمیته مالی و پشتیبانی: شهرام آقایاری

 

 


اخبار برگزیده